Copyright (c) 1996 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich.
Wrocław.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Parlamentarzyści ukraińscy o roli UPAZarząd Główny TML i KPW otrzymał od Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Toronto pismo z dn. 5 XII br. o następującej treści:

Załączamy tłumaczenie na język polski apelu 95 deputowanych do Parlamentu Ukrainy, zatytułowanego "Do narodów, parlamentarzystów i rządów Ukrainy, Białorusi, Izraela, Polski, Rosji, Słowacji i Jugosławii". Wobec tego, ze sprawa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Ukraińskiej Powstańczej Armii wzbudza wiele kontrowersji w polskim społeczeństwie w Kraju i Zagranicą, że apel jest skierowany do narodów, a więc do społeczeństw, słusznym się wydaje nie pozostawienie tej sprawy bez echa. Prosimy więc o opublikowanie apelu w prasie.

Redakcja Semper Fidelis czyni zadość tej prośbie.

Do narodów, parlamentarzystów i rządów Ukrainy, Białorusi, Izraela, Polski, Rosji, Słowacji i Jugosławii!

My, deputowani do Rady Najwyższej Ukrainy, zwracamy się do narodów, parlamentarzystów, rządów i do wszystkich patriotycznych politycznych oraz społecznych organizacji Ukrainy, Białorusi, Izraela. Polski. Rosji. Słowacji i Jugosławii, aby wyraźnie uświadomiły sobie niebezpieczeństwo groźby nacjonal-faszyzmu. jakie zawisło nad Ukrainą. Zwracamy się do tych wszystkich, którzy nie są w stanie zapomnieć setek tysięcy niewinnych ofiar. zamęczonych przez członków zbrodniczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) oraz jej formacji wojskowych, przede wszystkimi Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). stała organizacyjna ora/ ideologiczna działalność i praktyka których daje pełną podstawę do zakwalifikowania ich jako ukraińskiej odmiany faszyzmu. Zwracamy się do tych wszystkich- którzy nie chcą ostatecznego odrodzenia i umocnienia na Ukrainie nacjonal-faszystowskich organizacji, które nie odżegnały się od swych krwawych poprzedników, podnoszą do rangi bohaterstwa ich straszne zbrodnie, wyznają ideologię oraz praktykę "integralnego nacjonalizmu", tworząc szturmowe oddziały i rwą się do władzy.

Dokumenty programowe OUN-UPA, poczynając od postanowień Pierwszego Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów (1929 r.), liczne materiały archiwalne- wyroki sądowe oraz zeznania tych, którzy byli świadkami zbrodniczej działalności OUN-UPA, 14-tej dywizji piechoty SS-Galizien, batalionów "Roland" i "Nachtigall", liczne badania naukowców różnych krajów - w zupełności potwierdzają zbrodniczą, faszystowską ich działalność. Na sumieniu OUN-UPA. które uzurpowały sobie prawo występowania w imieniu narodu ukraińskiego - setki tysięcy wy mordowanej ludności cywilnej różnych krajów, w tym też Ukraińców. Tak ono. tylko na Wołyniu i w Galicji te formacje w bestialski sposób zamordowały co najmniej 100 tysięcy cywilnej ludności za to tylko, ze byli Polakami, Ukraińscy nacjonaliści brali aktywny udział w zbrodniach faszystowskiego reżimu okupacyjnego. To na ich sumieniu morderstwa masowe na cywilnej ludności - znany skądinąd Babi Jar i Chatyń (nie mieszać z Katyniem - przyp. tłumacza), krwawe tłumienie powstań antyfaszystowskich narodów Białorusi, Polski- Słowacji i Jugosławii.

Nawet po haniebnej klęsce w latach II wojny światowej nacjonalizm ukraiński prowadził swoją straszną działalność na ukraińskiej armii. To na jego rękach krew setek i tysięcy lekarzy. nauczycieli, agronomów oraz innych fachowców, przybyłych na Zachodnią Ukrainę celem odbudowania zrujnowanego przez wojnę życia gospodarczego, podniesienia tego regionu z wiekowej biedy i ciemnoty. To ukraińskie nacjonalistyczne bandy latami terroryzowały ludność cywilną, rozsiewając krew i śmierć. Ich zbrodnie wywołują uzasadnione potępienie ze strony naszego narodu. Mało tego. zbrodnie te kwalifikują się jako potępiane przez społeczność międzynarodową ludobójstwo, Działalność szeregu zmilitaryzowanych formacji tego ruchu podpada pod pojęcie zbrodniczych organizacji w rozumieniu Międzynarodowego Trybunału w Norymberdze.

Jednakże, wbrew prawdzie historycznej, wbrew prawu międzynarodowemu oraz prawu szeregu krajów, współcześni następcy nacjonalizmu ukraińskiego, wykorzystując sprzyjające do tego warunki, prowadzą masową kampanię, skierowaną na rehabilitację OUN-UPA- kreowanie ich członków na bohaterów. Żądają zrównania wojaków zbrojnych formacji nacjonalistycznych z żołnierzami, którzy wywalczyli zwycięstwo w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, prowadzonej przeciwko faszyzmowi.

W wielu miastach, szczególnie na terytorium zachodnich obwodów, nadaje się ulicom, placom imiona złej sławy nacjonalistycznych zbrodniarzy, stawia się na ich cześć pomniki, tablice pamiątkowe, otwierane są muzealne kompleksy, z okazji zlej pamięci dat urządzane są uroczystości itp.

Współcześnie działające koła nacjonalistyczne nie odżegnały się od tak zwanej "idei soborowości Ukrainy", która była i nadal pozostaje kamieniem węgielnym ich politycznych programów. Właśnie dlatego w agresywnej formie formułowane są pretensje terytorialne pod adresem państw sąsiadujących z Ukrainą: Białorusi, Polski. Rosji, co nie tylko sprzeczne jest z Aktem Końcowym układu w Helsinkach, ale też realnie może być przyczyną destabilizacji sytuacji w Europie Wschodniej, Idei "soborowości" usiłuje się w dobie obecnej nadać charakter prawny.

Wytworzona na Ukrainie pod presją dążących do rewanżu sił nacjonalistycznych sytuacja prowadzi do głębokiej polaryzacji społeczeństwa, do rozbratu i nieufności wśród ludzi. Tym bardziej, że nacjonalizm ukraiński rości pretensje do jakiegoś szczególnego statusu, usiłuje zmonopolizować wiekową walkę narodu ukraińskiego o niepodległość.

Bez ostatecznego uregulowania całego szeregu ostrych problemów, bez wyważonej oceny działalności OUN i UPA. szczególnie tej z okresu U wojny światowej i po jej zakończeniu, bez wyraźnego stanowiska wobec działalności nacjonalistów. których wyrazicielami są niektóre prawicowe organizacje polityczne na Ukrainie, niemożliwym będzie osiągnięcie spokoju i zgody w społeczeństwie.

Problem ten wychodzi poza granice wewnętrznych spraw jednego państwa, nabiera on międzynarodowego charakteru. Zwracając się do narodów, parlamentarzystów, rządów i politycznych oraz społecznych organizacji krajów, obywatele, których najbardziej ucierpieli na skutek krwawych zbrodni OLTN-UPA. proponujemy utworzenie Międzynarodowej Komisji spośród obiektywnych fachowców (historyków- prawników) celem opracowania faktycznego materiału oraz. opracowania wniosków prawno-politycznych co do działalności OUN-UPA podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, celem następnego przekazania ich Trybunałowi Międzynarodowemu.

Praca w tym kierunku niezbędna jest właśnie teraz - w warunkach pogłębiania się niestabilności w społeczeństwie, orientacji określonych sil politycznych w kierunku bezpośredniego stosowania gwałtu oraz politycznego ekstremizmu. Niedostrzeganie wzrostu niebezpieczeństwa ze strony nacjonal-faszyzmu stanowi zbrodnię zarówno wobec pamięci okresu minionego, jak i wobec przyszłości. Nad światem zawisł złowieszczy cień faszyzmu. Tylko zespolone wysiłki tych państw i narodów, które kroczą drogą wolności, demokracji i prawdy historycznej, gwarantują postępowy rozwój społeczeństwa, mogą zapobiec niebezpieczeństwu, grożącemu dalszemu istnieniu ludzkości.

Zwracamy się do państw i narodów, aby nie ignorowały niebezpieczeństwa. Zwracamy się o utworzenie Międzynarodowej Komisji, decyzje której mogłyby powstrzymać rozwój nacjonal-faszyzmu, który w dobie obecnej podnosi na Ukrainie głowę.

Deputowani do Parlamentu Ukrainy.
(95 podpisów)


Od red.
Podzielając pogląd, że OUN-UPA były organizacjami zbrodniczymi, sprzeciwiamy się opinii parlamentarzystów ukraińskich, że po II wojnie światowej na tzw. "Zachodniej Ukrainie, tj. byłej Małopolsce Wschodniej trzeba było ten region podnosić "z wiekowej biedy i ciemnoty".
Problem ten wymaga osobnego omówienia w kontekście nie zafałszowanej historii Kresów Płd.-Wsch, II RP, jaka się zarysowała w podtekście tej opinii.


Copyright (c) 1996 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich.
Wrocław.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powrót

Powrót